Pedagogika Kultury 2009 - spis treści

Słowo wstępne

Studia i szkice metodologiczne

Krzysztof Maliszewski — Dziś, tylko cokolwiek dalej… Poznawcze przesilenia i różne typy estetyk w historiografii

Małgorzata Okupnik — Wobec utraty. O badaniach narracji autobiograficznych

Danuta Urbaniak-Zając — O znaczeniu teorii i metodyki w badaniach jakościowych (biograficznych) oraz o ich społecznym kontekście

Wanda Dróżka — Autobiografia w badaniach jakościowych

Beata Borowska-Beszta — W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia

Alicja Jurgiel — O możliwościach poznawczych fenomenografii

Lucyna Kopciewicz — Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej codziennym wymiarze

Ireneusz Kawecki — Dane wizualne w badaniach pedagogicznych

Komunikaty z badań

Marcin Jaworski — Historia polskiej kultury popularnej – niedokończony projekt

Aneta Pepaś — Doświadczenie domu – refleksje pedagoga kultury

Agata Świdzińska — Między dramatem a nadzieją. Zastosowanie wywiadu narracyjnego w badaniu losów imigrantek

Urszula Bylica, Bartosz Dąbrowski — Rola kabaretów młodzieżowych w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie krytycznego myślenia

Recenzje i sprawozdania

Michał Zawadzki — Etyka czytania jako sposób bycia. Osobiste inspiracje książką M. Jaworskiej i L. Witkowskiego, Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne), Instytut Pedagogiki UKW, Instytut Spraw Publicznych UJ, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Bydgoszcz – Kraków – Szczecin 2007, ss. 246.

Karolina Sobot — J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, ss. 201.

Urszula Bylica — D. Rancew-Sikora, Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2007,
ss. 152.

Dariusz Kubinowski — M. Gorzko, Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 425.

Izabela Ślęzak — Badania jakościowe w działalności Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Nota o autorach

   
© ALLROUNDER