Pedagogika Kultury 2005 - spis treści

List prof. dr hab. Tadeusza Lewowickiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dariusz Kubinowski – W poszukiwaniu komplementarnego modelu współczesnej pedagogiki kultury – wprowadzenie

Teksty źródłowe

Bogdan Suchodolski – O wychowaniu

Irena Wojnar – Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury – kontrowersje i wzbogacenia

Studia i rozprawy

Janusz Gajda – Kultura globalna podstawą współczesnej paideii

Jerzy Damrosz – Próba określenia nowych zadań pedagogiki kultury w epoce kryzysu europejskiej formacji cywilizacyjno-kulturowej

Jerzy Nikitorowicz – Pogranicze – wielokulturowość – międzykulturowa agora

Jan P. Hudzik – Czy to, czego się lękamy, może stać się dla nas szansą? Wokół filozoficznej redefinicji autonomicznego podmiotu

Dzierżymir Jankowski – Aktywność kulturalna a edukacja kulturalna w perspektywie permanencji procesów rozwoju człowieka

Andrzej Ciążela – Humanizm i metafizyka. U źródeł pedagogiki humanizmu tragicznego Bogdana Suchodolskiego

Wiesław Żardecki – Klasyczna pedagogika kultury w Polsce a animacja kulturalna – wybrane problemy

Barbara Jedlewska – Animacja społeczno-kulturalna w nurcie współczesnej pedagogiki kultury

Komunikaty z badań

Agata Pietroń – Problemy funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole w opinii nauczycieli – na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie

Wojciech Bobrowicz – Własność intelektualna w epoce nowych mediów

Opracowania metodyczne

Wiesława A. Sacher – Spotkania ze sztuką. Koncepcja pracy środkami artystycznymi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Aneta Pepaś – Priorytety polityki kulturalnej Unii Europejskiej

Sprawozdania

Irena Wojnar – Edukacja i kultura dla przyszłości. Prace studyjne Zespołu Edukacji i Kultury w ramach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Franciszek Adamski – Studia nad kulturą w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mirosława Pindór – Pedagogika kultury w Cieszynie – tradycja i współczesność

Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta – Problematyka edukacji międzykulturowej w działalności naukowo-badawczej Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie

Zenon Jasiński – Problemy kultury jako przedmiot zainteresowań badawczych opolskich pedagogów

Mirosław Sobecki – Działalność Zakładu Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1995-2004

Dariusz Kubinowski – 15 lat działalności lubelskiego ośrodka pedagogiki kultury

Dariusz Kubinowski – Inauguracyjna Konferencja Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa, 11 maja 2004 roku

Barbara Jedlewska – Inauguracyjne sympozjum Seminarium Metodologii Pedagogiki „Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie”, Dąbrowica koło Lublina, 1-2 grudnia 2004 roku

Waldemar Bulira, Piotr Celiński – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sfera publiczna – kondycja i przemiany”, Lublin, 28 listopada – 1 grudnia 2004 roku

Recenzje

Katarzyna Siądecka – Steinar Kvale, Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekład i redakcja naukowa Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2004, ss. 325

Agata Pietroń – Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie, red. Zenon Jasiński, Tadeusz Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, ss. 310

Dariusz Kubinowski – Józef Kargul, Sylwia Słowińska, Mirosław Gancarz, Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, ss. 201

Wojciech Bobrowicz – Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003, ss. 337

Wojciech Olchowski – Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Mefisto Editions, Warszawa 2003, ss. 144

Nota o autorach 

   
© ALLROUNDER